Galeria

j_7.jpg

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer

Nasi partnerzy

parczewdebowa kjablonmilanowpodedworzeostrowsiemien

Filter

Informacja o wynikach naboru kandydatów na wolne stanowisko specjalisty ds. operacji w Lokalnej Grupie Działania „Jagiellońska Przystań”, ul. Harcerska 8, 21 – 200 Parczew

W wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy wybrana została Pani Aneta Szyszkowska zamieszkała w Stępkowie.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Aneta Szyszkowska spełniła wszystkie wymogi formalne. Uzyskała pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja wysoko oceniła jej przygotowanie merytoryczne oraz umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z realizacją projektów ze środków Unii Europejskiej, a w szczególności w zakresie PROW 2007 – 2013, predysponuje Panią Anetę Szyszkowską do wykonywania obowiązków na stanowisku specjalisty ds. operacji.

 • Zapytanie ofertowe na usługę występu zespołu muzycznego na imprezie „Jagiellońskie smaki i przysmaki”

 • Zapytanie ofertowe na usługę występu zespołu muzycznego na imprezie „Jagiellońskie smaki i przysmaki”

 • Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zawodów sportowych na imprezie pn. „Jagiellońskie smaki i przysmaki”.

 • Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zawodów sportowych na imprezie pn. „Jagiellońskie smaki i przysmaki”.

 • Zapytanie ofertowe na poprowadzenie imprezy pn. „Jagiellońskie smaki i przysmaki” jako konferansjer.

 • Zapytanie ofertowe na poprowadzenie imprezy pn. „Jagiellońskie smaki i przysmaki” jako konferansjer.

 • Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie pokazu łuczniczego z nauką strzelania z łuku tradycyjnego na imprezie pn.„Jagiellońskie smaki i przysmaki”.

 • Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie pokazu łuczniczego z nauką strzelania z łuku tradycyjnego na imprezie pn.„Jagiellońskie smaki i przysmaki”.

 • Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie pokazu warsztatów sztuki rękodzielniczej - garncarstwa z aktywnym udziałem publiczności na imprezie pn. „Jagiellońskie smaki i przysmaki”.

 • Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie pokazu warsztatów sztuki rękodzielniczej - garncarstwa z aktywnym udziałem publiczności na imprezie pn. „Jagiellońskie smaki i przysmaki”.

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi transportowej na II Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej „Lubelskie Lato 2014

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi transportowej na II Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej „Lubelskie Lato 2014

 • Ogłoszenie - Posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań"

 •    Przewodniczący Rady LGD „Jagiellońska Przystań" zawiadamia, że w dniu 18.06.2013 r. w Biurze LGD „Jagiellońska Przystań" przy ul. Harcerskiej 8, 21-200 Parczew, odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań" w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach Działania 4.1/413-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie:

  Małe projekty – godz. 15.00
  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 17.00

  Porządek Posiedzenia w ramach każdego działania:

 • Wyniki zapytania ofertowego

 •    W wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy namiotu wg zapytania ofertowego z dnia 23 maja 2013 r. w ramach działania funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, wyłoniono ofertę, która zrealizuje zamówienie:
  Graf – Media Iwona Kalaman, 44 – 335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 19/29
  Oferent spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym.
 • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU LITERACKIEGO „HISTORIA MOJEJ MIEJSCOWOŚCI”

 • konkurs_li   Na konkurs wpłynęło 19 prac, z czego dwie prace zostały nadesłane niezgodnie z regulaminem i nie brały udziału w konkursie. W kategorii wiekowej klas I – III ponadgimnazjalnych, uczniowie nie zgłosili prac.

  Po zapoznaniu się z 17 pracami,
  Komisja w składzie: mgr Barbara Krzewska - wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie, mgr Agnieszka Piekarska - wicedyrektor do spraw dydaktyczno-wychowawczych, nauczyciel j. polskiego w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie, mgr Agnieszka Kowalska – instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Dębowej Kłodzie, postanowiła przyznać nagrody (wg kategorii wiekowych):

 • Posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań"

 • logoPrzewodniczący Rady LGD „Jagiellońska Przystań" zawiadamia, że w dniu 22.06.2011 r. o godz. 14.00 w Biurze LGD „Jagiellońska Przystań" przy ul. Harcerskiej 8, 21-200 Parczew, odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań" w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach Działania 4.1/413-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
 • Ogłoszenie - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD

 • logo   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań" informuje, że w dniu 20.06.2011 roku o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań".
    W przypadku braku quorum wyznacza się kolejny termin Walnego Zebrania Członków tj. 20.06.2011 roku o godzinie 15.00

 • Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie "Nowi na Szlaku"

 • uniaProjekt "Nowi na Szlaku" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Lubelską Fundację Rozwoju oraz Lokalną Grupę Działania „Jagiellońska Przystań" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy  lokalne na rzecz aktywnej integracji.
  Okres realizacji projektu: 01.06.2011r. - 30.11.2011r.
  Obszar realizacji projektu: Miasto i Gmina Parczew
  Cel projektu: aktywizacja zawodowa i społeczna 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Parczew do 30.11.2011r.
  Grupa docelowa: 10 osób w tym 8 Kobiet niezatrudnionych w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Parczew.

 • Zaproszenie do wziecia udziału w projekcie "Nowi na Szlaku"

 • Projekt "Nowi na Szlaku" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Lubelską Fundację Rozwoju oraz Lokalną Grupę Działania „Jagiellońska Przystań” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy  lokalne na rzecz aktywnej integracji.
  Okres realizacji projektu: 01.06.2011r. - 30.11.2011r.
  Obszar realizacji projektu: Miasto i Gmina Parczew
  Cel projektu: aktywizacja zawodowa i społeczna 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Parczew do 30.11.2011r.
  Grupa docelowa: 10 osób w tym 8 Kobiet niezatrudnionych w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Parczew.
  Do udziału w projekcie zapraszamy Kobiety i Mężczyzn zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego, w miejscowości położonej  na terenie Gminy Parczew,  spełniające poniższe kryteria:
  -  są w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat)
  - posiadają statusu osoby niezatrudnionej (zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna)
  - są zagrożenie wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu wskazanego  w  art. 7 ust. o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. tj.: ( ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności;  długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie; potrzeby  ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo -wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego , zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiek. – wychowawczych; trudności w integracji os, które otrzymały status uchodźcy; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej);

  W ramach projektu realizowane będą następujących formy wsparcia:
  - Indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne (2 godz./os.)
  - Warsztaty: „Kuźnia optymizmu”- 24 godz.
  - Szkolenie : „Jagiellońskie smaki” –kurs gastronomiczny-  100 godz.
  - Warsztaty: „Nowy/Nowa Ja -16 godz.;
  - „Kiermasz umiejętności”

  Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Parczewie, ul. Plac Wolności 7, 21-200 Parczew tel./ fax. 83 355 09 53, parczew@lfr.lublin.pl

  Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew tel./fax 83 354 37 34, biuro@lgdparczew.pl

 • Relacja z szkolenia "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

 •  W dniu 19.06.2010 roku w Biurze LGD „Jagiellońska Przystań” w Parczewie przy ul. Harcerskiej 8 odbyło się szkolenie dla mieszkańców obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

  Szkolenie prowadził pracownik Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie – Pan Marcin Troć.

 • Walne Zebranie Członków

 • Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje, że w dniu 30.06.2010 roku o godzinie 16.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”.

 • Szkolenie dla beneficjentów działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

 •  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

   „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
  oraz

  „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

 • X EDYCJA KONKURSU „NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO-SMAKI REGIONÓW”

 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego współorganizuje z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” w dwóch kategoriach: najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz najlepsza potrawa regionalna.

 • II KONKURS AGROTURYSTYCZNY

 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych z siedzibą w Nałęczowie zapraszają do udziału w konkursie na najbardziej bogatą ofertę turystyczną oraz innowacyjny produkt turystyki wiejskiej w regionie lubelskim.

  Konkurs skierowany jest do gospodarstw oraz podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie agroturystyki i są zlokalizowane na terenie województwa lubelskiego.

 • TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

 • Ulotka_28maja

  Joomla Templates by Joomla51.com