Galeria

po_1.jpg

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer

Nasi partnerzy

parczewdebowa kjablonmilanowpodedworzeostrowsiemien

Filter

bj1

Ze smutkiem informujemy, że długoletni członek Zarządu LGD „Jagiellońska Przystań", Barbara Jezior zmarła po przegranej walce z chorobą.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Przyjaciołom

Składają
Pracownicy biura LGD "Jagiellońska Przystań" Zarząd LGD „Jagiellońska Przystań", oraz członkowie Stowarzyszenia

 • Wyniki zapytania ofertowego

 • W wyniku przeprowadzonej analizy ofert dotyczących aranżacji stoiska na V Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2013 w ramach działania funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, która zrealizuje zamówienie:

  1. Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego, Hołowno 66, 21 – 222 Podedwórze.

  Oferent spełnia kryteria określone w Zaproszeniu do składania ofert.

  Dziękujemy wszystkim za złożenie ofert.

 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 • Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań" zaprasza do złożenia oferty na aranżację stoiska
  na V Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2013 zgodnie z niniejszym Zaproszeniem.

  1. Informacje wstępne.
  1.1 Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na usługę polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu, zamontowaniu oraz demontażu elementów wyposażenia i dekoracji stoiska targowego na V Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2013 w zakresie określonym w pkt. 2 niniejszego Zaproszenia.
  1.2 Postępowanie prowadzone jest w ramach działania: funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
  1.3 Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych.
  1.4 Użyte w Zaproszeniu terminy i skróty mają następujące znaczenie:
  1.4.1 „Zamawiający" – Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań", która jest bezpośrednim płatnikiem i odpowiada za prawidłowe wykonanie zlecenia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
  1.4.2 „Postępowanie" – postępowanie prowadzone przez Lokalną Grupę Działania „Jagiellońska Przystań" na podstawie niniejszego Zaproszenia.
  1.4.3 „Zamówienie" – zamówienie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 niniejszego Zaproszenia.
  1.4.4 „Wykonawca" – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia i złoży ofertę na jego wykonanie.
  1.5 Dane Zamawiającego:

  Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań"
  ul. Harcerska 8, 21 – 200 Parczew,
  tel./fax: (83) 354-37-34
  e-mail: biuro@lgdparczew.pl, http://www.lgdparczew.pl
  godziny pracy: 7.30 – 15.30 (Pn – Pt).

  2. Opis przedmiotu zamówienia.
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, montaż oraz demontaż elementów aranżacji stoiska wystawienniczego na V Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2013 w miejscu i czasie wskazanym przez zamawiającego.
  2.2 Stoisko ma za zadanie promować obszar funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań".
  2.3 Powierzchnia stoiska wynosi 11, 25 m ².
  2.4 Wymagane elementy wyposażenia stoiska:
  2.4.1 Parawany o wymiarach 320 cm x 200 cm – 2 szt., składające się z 4 skrzydeł połączonych zawiasami, wykonane z drewna sosnowego, tapicerowane płótnem lnianym niezadrukowanym w kolorze szarym. Każda z ram skrzydła parawanu wzmocniona dwiema listwami poprzecznymi o przekroju 100 mm x 25 mm.
  2.4.2 Konstrukcja wystawiennicza drewniana o wymiarach 200 cm x 200 cm x 60 cm, w stylu wiejskim składająca się z dwóch elementów wzorowanych na rozstawnej drabinie o wymiarach 200 cm x 60 cm x 10 cm oraz dziewięciu desek sosnowych heblowanych dwustronnie o wymiarach 200 cm x 25 cm x 2, 5 cm.
  2.4.3 Konstrukcja drewniana ekspozycyjna – etażerka o wymiarach 150 cm x 60 cm x 30 cm, wykonana wg tradycyjnych wzorów południowego Podlasia z początku XX wieku.
  2.4.4 Plansze promocyjne – 5 szt. o wymiarach 200 cm x 80 cm - na planszach fotografie i elementy charakterystyczne dla obszaru funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań".
  2.5 Wymagana jest obsługa stoiska przez 4 osoby, które będą wykonywały następujące czynności: zamontowanie oraz demontaż elementów wyposażenia i dekoracji stoiska, masaż relaksacyjny twarzy, kosmetyka twarzy i dłoni, udzielanie informacji na temat zastosowania ziół w kosmetyce oraz o walorach turystycznych obszaru LGD „Jagiellońska Przystań", rozdzielanie materiałów informacyjno – promocyjnych.
  2.6 Logotypy:
  W elementach dekoracji powinny być widoczne logotypy Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań". Wykonawca zobowiązany jest także do stosowania na wszystkich materiałach logotypów zgodnych z Księgą Znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (do pobrania ze strony internetowej ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-informacyjne-PROW/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy
  (1) flaga Unii Europejskiej,
  (2) logo Leader
  (3) logo PROW 2007-2013.
  2.7 Elementy aranżacji stoiska stanowią własność Zamawiającego i po jego demontażu zostaną dostarczone na adres wskazany przez prowadzącego Postępowanie.
  2.8 Zamawiający nie pokrywa kosztów transportu i noclegu w związku z udziałem w V Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2013.

  3. Termin i miejsce realizacji Zamówienia.
  3.1 Usługa, o której mowa w pkt. 2 ma być zrealizowana w terminie:
  - montaż dn. 04 kwietnia 2013 do godz. 18:00.
  - demontaż dn. 07 kwietnia 2013 do godz. 16:00
  3.2 Miejsce: Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce

  4. Szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu.
  4.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  4.1.1 Prowadzą działalność w branży obejmującej przedmiot Zamówienia,
  4.1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
  4.1.3 Przygotowywali w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem Postępowania o udzielenie Zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie – co najmniej 2 aranżacje stoiska, podobne swoim rodzajem do zakresu określonego w pkt. 2 – Opis przedmiotu zamówienia.
  4.2 Spełnienie warunku określonego w punkcie 4.1 Zamawiający oceni w oparciu o dokumenty dostarczone przez Wykonawców. Wykaz tych dokumentów określono w pkt. 5 niniejszego zaproszenia do składania ofert.
  4.3 Zamawiający ma prawo do wykluczenia z Postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w Postępowaniu. Wykluczenie wykonawcy będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.
  4.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oraz zmiany elementów oferty.
  4.5 Zamawiający nie pokrywa kosztów przygotowania oferty.

  5. Dokumenty, jakie powinni dostarczyć wykonawcy.
  5.1 Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do zaproszenia, z podaniem kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego, wyrażonej w złotych polskich.
  5.2 Wykaz zrealizowanych zadań, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem Postępowania o udzielenie Zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie. Wykaz należy sporządzić według wzoru podanego w Załączniku nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
  5.3 Wstępny projekt graficzny stoiska.

  6. Opis sposobu przygotowania oferty
  6.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zaproszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
  6.2 Oferta powinna zostać sporządzona komputerowo w języku polskim. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i naniesione w sposób czytelny.
  6.3 Podana w „Formularzu oferty" cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie może ulec zmianie.
  6.4 Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować stałość ceny. Wykonawca uwzględni w cenie wszelkie rabaty i upusty oraz usługi dodatkowe, których zamierza udzielić Zamawiającemu.
  6.5 Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

  7. Miejsce i termin składania ofert
  7.1 Termin składania ofert upływa 18 marca 2013 r. o godz. 15.30. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
  7.2 Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:
  Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań"
  ul. Harcerska 8, 21 – 200 Parczew,
  tel./fax: (83) 354-37-34
  e-mail: biuro@lgdparczew.pl, http://www.lgdparczew.pl
  godziny pracy: 7.30 – 15.30 (Pn – Pt).
  7.3 Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
  Aranżacja stoiska na V Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2013

  8. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty
  8.1 Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli:
  a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zaproszenia,
  b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  c) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  8.2 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
  a) nie zostaną odrzucone przez zamawiającego,
  b) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez zamawiającego z niniejszego postępowania.
  8.3 Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu następujące kryteria i ich znaczenie:
  cena brutto: 100%
  8.4 Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania na stronie internetowej prowadzącego postępowanie: www.lgdparczew.pl w ciągu 5 dni od zakończenia terminu do składania ofert.

  9. Załączniki
  • Załącznik 1 – Formularz ofertowy,
  • Załącznik 2 – Wzór wykazu zrealizowanych usług.

 • Formularze wniosków o płatność

 • logo  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje,
  że w dniu 07.04.2011 roku o godzinie 14.00
  w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24
  dbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
  Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”.

 • Propozycje zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

 •    logoW dniu 28.03.2011 r. w Urzędzie Miejskim w Parczewie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań" (LGD).
     Zarząd informuje o przystąpieniu do procesu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Każdy z członków Stowarzyszenia LGD „Jagiellońska Przystań" ma zatem prawo do wniesienia uwag do Lokalnej Strategii Rozwoju w terminie 7 dni. Proponowane zmiany i uwagi przedstawiane są Walnemu Zebraniu Członków, które decyduje poprzez głosownie o ich przyjęciu bądź odrzuceniu.
  Walne Zebranie Członków odnosi się do każdej uwagi zgłoszonej w trakcie konsultacji.

 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań".

 • zebranieZarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań"
  informuje, że w  dniu 28.03.2011 roku o godzinie 17.00
  w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24
  odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
  Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań".
  W przypadku braku quorum wyznacza się kolejny termin
  Walnego Zebrania Członków tj. 28.03.2011 roku o godzinie 18.00.

 • Informacja o kolejnym posiedzeniu Rady LGD „Jagiellońska Przystań”

 •  zebranie  Informujemy, iż w dniu 14.03.2011r. posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań" w sprawie wyboru operacji do finansowania nie odbyło się z powodu braku quorum. Przewodniczący Rady Pan Krzysztof Chilczuk ustalił kolejny termin Posiedzenia Rady na dzień 21.03.2011r., godz. 15.00 w Biurze LGD „Jagiellońska Przystań".

 • Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców

 • zebranie   Informujemy, iż termin posiedzenia Rady w sprawie wyboru operacji do finansowania został ustalony na dzień 14.03.2011 godzina 15.00 w Biurze LGD „Jagiellońska Przystań", ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew.

  Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia ( quorum ).

 • Podziękowanie

 • W dniu 12.03.2010 r. odbyło się posiedzenie Rady w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach w ramach konkursu I/2010 w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty”.

  W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 20 wniosków na łączną wartość dofinansowania  w wysokości  375 261,79 zł. Limit dostępnych środków w ramach przeprowadzonego naboru wynosił 350 000,00 zł.  W wyniku przeprowadzonego głosowania 18 wniosków zostało wybranych do finansowania. Z uwagi na przekroczoną kwotę alokacji przeznaczoną na dofinansowanie operacji w ramach przeprowadzonego naboru 2 wnioski, które uzyskały najniższą wartość punktową nie zostały skierowane do finansowania.

  Poniżej przedstawiamy listę wybranych oraz niewybranych operacji do finansowania.

  Lista wybranych operacji do finansowania - plik pdf
  Lista niewybranych operacji do finansowania - plik pdf

 • Posiedzenie Rady w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach działania „Małe Projekty”

 • W dniu 12.03.2010r. o godzinie 15.00 w Biurze LGD „Jagiellońska Przystań” w Parczewie przy ul. Harcerskiej 8, odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie wyboru operacji do finansowana w ramach działania „Małe projekty”.

  Porządek posiedzenia:

  1. Otworzenie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia ( quorum )
  3. Przedstawienie listy wnioskodawców i ocenionych wniosków
  4. Zapoznanie się z ewentualnymi odwołaniami od wyników ocenionych operacji w ramach działania „Małe Projekty” złożonymi przez wnioskodawców i rozpatrzenie tych odwołań
  5. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które zostały wybrane do finansowania w ramach działania „Małe projekty”
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które nie zostały wybrane do finansowania w ramach działania „Małe projekty”
  8. Wolne głosy, wnioski, zapytania
  9. Zakończenie obrad
 • Lista ocenionych operacji w ramach działania „Małe projekty”.

 •     W dniu 18.02.2010 r. o godzinie 15.00 w  Biurze LGD „Jagiellońska Przystań” w Parczewie przy  ul. Harcerskiej 8 odbyło się posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach    Działania 4.1/ 413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają przyznaniu pomocy w ramach działania: „Małe projekty”. Uznano, że złożone wnioski w terminie od 29 stycznia do 12 lutego 2010 r., w ramach działania „Małe projekty”, są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju oraz spełniają lokalne kryteria wyboru małych projektów. Mając na uwadze wyniki oceny zgodności operacji z Lokalną Strategia Rozwoju została utworzona „Lista ocenionych operacji” ( w załączeniu) uwzględniająca liczbę uzyskanych punktów.

    Od podjętej decyzji przez Radę przysługuje prawo do odwołania się zgodnie z procedurą odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie operacji zawartej w LSR „Jagiellońska Przystań” rozdział 9.2 „Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w przedmiocie oceny operacji” w terminie 5 dni od otrzymania zawiadomienia. Odwołania, które wpłyną w późniejszym terminie zostaną odrzucone z powodów formalnych.

  Joomla Templates by Joomla51.com