PROW 2007-2013 - LEADER

Galeria

p_3.jpg

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer

logo prowLokalna Grupa Działania wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju. Osoby lub instytucje mogą skorzystać ze wsparcia w ramach następujących działań:

• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
• Odnowa i rozwój wsi,
• oraz innych projektów zwanych dalej "małymi projektami", które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tj. poprawy jakości życia lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD.

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Cel działania

Realizacja tego działania tworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług. Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku działalności nierolniczej ma przyczyniać się do tworzenia pozarolniczych źródeł dochodów w gospodarstwach, a także powstawania miejsc pracy poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

Beneficjenci

Beneficjentem operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" wdrażanych w ramach Wdrażania lokalnej strategii rozwoju może być osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Osoby te muszą jednakże mieć miejsce zamieszkania, siedzibę lub realizować operacje na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju, w ramach której ubiegają się o finansowanie operacji.

Zakres pomocy

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:
1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
2) usług dla ludności;
3) sprzedaży hurtowej i detalicznej;
4) rzemiosła lub rękodzielnictwa;
5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją wypoczynkiem;
7) usług transportowych;
8) usług komunalnych;
9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
10) magazynowania lub przechowywania towarów;
11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Kryteria dostępu - czyli jakie warunki należy spełnić by otrzymać pomoc

Warunki określone na poziomie PROW 2007-2013.

1) operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
2) operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
3) działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej, albo
-gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
-gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
4) inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach, o których mowa w pkt. 3;
5) operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej;
6) gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi.

Dodatkowe warunki określone na poziomie rozporządzenia.

O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik (beneficjenci szczegółowo wymienieni powyżej) który:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,
c) ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:
• gminy wiejskiej lub
• gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tyś. mieszkańców
• gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
d) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych,
e) nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
f) jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
g) nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej;

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji PROW 2007-2013, nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.
1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 17.10.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i tryby przyznawania pomocy finansowej w ramach dzialania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW 2007-2013 (Dz. U.Nr 200, poz.1442)- pobierz
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 06.05.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW 2007-2013 ( Dz. U.Nr 85, poz.519) – pobierz
3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 13.07.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW 2007-2013 ( Dz. U.Nr 129, poz.867) – pobierz
4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 07.10.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW 2007-2013 ( Dz. U.Nr 166, poz.1125) – pobierz
5. Rozporządzenie ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013- pobierz

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Cel działania

Realizacja działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich.
Celem działania jest przede wszystkim wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Beneficjenci

О pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która:
a) podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca (zatrudniając poniżej 10 osób, i mając obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro),
b) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
c) jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia,
d) nie podlega przepisom о ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie,
e) ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej lub
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

O pomoc może ubiegać się osoba prawna, jeżeli:
a) podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca,
b) jej siedziba lub oddział oraz w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją - miejsce położenia nieruchomości znajduje się w miejscowości należącej do:
a) - gminy wiejskiej lub
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, ( w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa),
b) – gminy wiejskiej lub
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, ( w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa)
c) jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

O pomoc mogą ubiegać się wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli:
a) każdy ze wspólników wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca,
b) każdy ze wspólników spełnia warunki takie jak dla osoby fizycznej - w przypadku, gdy wspólnik jest osobą fizyczną,
c) siedziba lub oddział każdego ze wspólników w ramach prowadzonej spółki cywilnej oraz w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją - miejsce położenia nieruchomości znajduje się w miejscowości, о której mowa powyżej.

O pomoc może ubiegać się spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli:

a) wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca,
b) jej siedziba lub oddział oraz w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją - miejsce położenia nieruchomości znajduje się w miejscowości, о której mowa powyżej.

Pomoc nie obejmuje następujących kosztów:

a) podatku od towarów i usług (VAT)
b) zakupu rzeczy używanych.

Zakres pomocy

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:
1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
2. usług dla ludności;
3. sprzedaży hurtowej i detalicznej;
4. rzemiosła lub rękodzielnictwa;
5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
7. usług transportowych;
8. usług komunalnych;
9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
10. magazynowania lub przechowywania towarów;
11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:
• 100 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie, co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji;
• 200 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie, co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji;
• 300 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie, co najmniej 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 tys. zł.
Pomoc jest przyznawana na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 tyś. złotych.
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013( Dz. U. z 2008 r. nr 139 poz. 883) - pobierz
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwoj mikroprzedsiębiorstw" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2009 r. nr 50, poz. 402)- pobierz
3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwoj mikroprzedsiębiorstw" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2009 r. nr 55, poz. 335)- pobierz
4. Rozporządzenie ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013- pobierz

Odnowa i rozwój wsi

Cel działania

Działanie „Odnowa i rozwój wsi" ukierunkowane jest na tworzenie warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Celem działania jest wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwić ma ono rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynąć na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Beneficjenci

Beneficjentem pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" może być:
1) gmina;
2) instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;
3) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów lub związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
4) organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 г. о działalności pożytku publicznego i о wolontariacie, której cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi".
Podmioty te muszą jednakże mieć siedzibę lub realizować operacje na terenie objętym lokalną strategią rozwoju, w ramach której ubiegają się o finansowanie operacji.

Zakres pomocy

Pomocy finansowej udziela się na operacje w zakresie:
1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno – kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączenie szkół, przedszkoli i żłóbków;
2) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów małej architektury lub targowisk;
3) budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli;
4) zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów;
5) związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub odbudowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;
6) urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku;
7) budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej;
8) zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości;
9) rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzka ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów malej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci;
10) zakupu lub odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;
11) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;
12) odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;
13) wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie – w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w pkt 1 – 12;
14) zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich-koniecznego do realizacji operacji;
15) zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
16) ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacja operacji.

Kryteria dostępu - czyli jakie warunki należy spełnić by otrzymać pomoc

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:
1) projekt realizowany jest w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej lub
-gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
-gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.
2) w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat od dnia przyznania pomocy;

Forma i wysokość pomocy

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie realizacji PROW 2007-2013.

Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być równa lub niższa niż 25 000 zł a poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

Legislacja:
1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. nr 38, poz. 220)-pobierz
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. nr 156, poz.974)-pobierz
3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2010 r. nr 65, poz.417)-pobierz
4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2010 r. nr 162, poz.1092-pobierz
5. Rozporządzenie ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013- pobierz

 

 

Małe projekty

Małe projekty - są to działania, które mają przyczynić się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, pod warunkiem spełnienia kryteriów dostępu i wyboru, dla których całkowita wartość projektu wynosi od 4 500 zł do 100 000 zł.

Beneficjenci

1) osoby fizyczne, które są:
a) obywatelami państwa członkowskiego UE,
b) pełnoletnie,
c) zamieszkałe na obszarze objętym Lokalna Strategią Rozwoju zwaną dalej „LSR" lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze;
2) osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę lub prowadzące działalność na obszarze LSR z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich jednostek samorządowych

Uwaga: Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy i samodzielnie nie może ubiegać się o dofinansowanie w ramach małych projektów, ponieważ nie posiada osobowości prawnej, a ustawa stanowiąca podstawę do tworzenia jednostek pomocniczych gmin (art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, z późn. zm.)), nie nadała tym jednostkom zdolności prawnej.

Podobnie kółka rolnicze i koła gospodyń wiejskich (jeśli nie są zarejestrowane w formie np. stowarzyszenia), z uwagi na brak osobowości prawnej lub zdolności prawnej nie mogą ubiegać się samodzielnie o dofinansowanie w ramach małych projektów.

Zakres pomocy
1) podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez:
a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanego mechanicznie,
b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania, o których mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocja towarów lub usług przedsiębiorcy,
c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,
d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;
2) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, przez:
a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,
b) promocję lokalnej przedsiębiorczości,
c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów;
3) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze LSR:
a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,
b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej
4) promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;
5) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:
a) odbudowę, renowacje, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków
b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących funkcje,
c) kultywowanie: -miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; -języka regionalnego i gwary; -tradycyjnych zawodów i rzemiosła
d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich
6) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej „produktami lub usługami lokalnymi" albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez:
a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,
b) promocję produktów lub usług lokalnych,
c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich,
d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,
e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,
f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych – z wyłączeniem działalności rolniczej
7) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

Kryteria dostępu - czyli jakie warunki należy spełnić by otrzymać pomoc.
Pomoc na małe projekty może być przyznana, jeżeli mały projekt:
1) nie będzie finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania:
a) z Funduszu Kościelnego lub
b) ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej;
2) będzie realizowany w nie więcej niż dwóch etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacana po zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014;
3) płatność ostateczna obejmować będzie nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy.

Forma i wysokość pomocy:

Refundacji podlega nie więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych małych projektów poniesionych przez beneficjenta.
Pomoc na małe projekty przyznaje się, gdy całkowity planowany koszt wynosi co najmniej 4,5 tys. złotych, lecz nie więcej niż 1000 tyś. złotych na jednego beneficjenta, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 25 tyś. złotych

Legislacja:

1. Rozporządzenie ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz.868) - pobierz
2. Rozporządzenie ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 71, poz.613) - pobierz
3. Rozporządzenie ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 158, poz.1067) - pobierz
Istotne zmiany, które wnoszą nowelizacje rozporządzeń poszczególnych działań w ramach osi IV LEADER są:
• W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:
1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo
2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego - o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, koszty te podlegają refundacji w wysokości określonej w ust. 4 pomniejszonej o 10 %.
• Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez samorząd województwa, gdy na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Joomla Templates by Joomla51.com