PROW 2007-2013 - LEADER

Galeria

po_1.jpg

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer

leader300LEADER+ jest inicjatywą mającą na celu rozwój gospodarczy obszarów wiejskich państw członkowskich Unii Europejskiej. Problemy europejskiej wsi zostały wywołane m.in. przez rozwój masowej intensywnej produkcji rolnej, zmniejszenie liczby gospodarstw wiejskich, stopniowe wyludnianie obszarów wiejskich, czy też zanik tradycji i wartości krzewionych przez społeczności wiejskie. LEADER jest podejściem przekrojowym, które ma się przyczynić do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych, gospodarczych i publicznych do planowania i wdrażania inicjatyw lokalnych. Lokalne podejście powiązane z określonym obszarem, wpływa na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania. Wymaga to opracowania przez społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne oraz wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Ich przedstawiciele tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania (LGD), które jest reprezentatywne dla obszaru objętego lokalną strategią rozwoju.

Leader jest podejściem:

- partnerskim – podejście Leader jest wdrażane przez lokalną grupę działania – lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą na zasadach równości, różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego,
- terytorialnym
– obszar, na którym wdrażany jest Leader musi charakteryzować się spójnością geograficzną, gospodarczą, kulturową, przyrodniczą lub historyczną. Daje to szansę rozwoju i bardziej efektywnego wykorzystania lokalnych zasobów,
- zintegrowanym
– reprezentacja różnych grup interesów służy całej społeczności wiejskiej z danego regionu. Lokalna grupa działania opracowuje strategię rozwoju regionu, która łączy działania z różnych dziedzin gospodarki, np. rolnictwa, ochrony środowiska, turystyki,
- oddolnym – Leader opiera się na szerokim udziale społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju, decyzje o kierunkach rozwoju podejmowane są przy współpracy podmiotów działających na danym terenie,
- innowacyjnym – Leader daje szansę do tworzenia i testowania nowatorskich metod działania na rzecz zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju oraz innowacyjnych sposobów rozwiązywania lokalnych problemów,
- zakładającym lokalny sposób finansowania i zarządzania – choć autonomia LGD różni się znacząco w poszczególnych krajach, to czynnikiem charakterystycznym dla wszystkich LGD jest możliwość samodzielnego dysponowania i zarządzania środkami finansowymi,
- wspierającym budowanie sieci między lokalnymi grupami działania – co pozwala na wymianę doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk.

Joomla Templates by Joomla51.com