PROW 2007-2013 - LEADER

Galeria

po_6.jpg

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer

   Obszar funkcjonowania LGD Jagiellońska Przystań atrakcyjną alternatywą turystyczną w województwie lubelskim, słynącą z walorów kulturowych i przedsiębiorczości mieszkańców.

    Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) dla Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Jagiellońska Przystań" została przyjętą uchwałą Walnego Zebrania Członków LGD z dnia 27 stycznia 2009 r.

   Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań" zarejestrowane zostało w rejestrze stowarzyszeń w dniu 21 listopada 2008 r.
LGD „Jagiellońska Przystań" obecnie obejmuje terytorialnie siedem gmin o charakterze wiejskim lub miejsko-wiejskim: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Ostrów Lubelski, Parczew, Podedwórze, Siemień. Sześć gmin leży w powiecie parczewskim, jedna (Ostrów Lubelski) w powiecie lubartowskim.
   Nazwa LGD „Jagiellońska Przystań" nawiązuje do dwóch elementów stanowiących o specyfice obszaru: spójnej i rozległej sieci hydrograficznej obejmującej zlewnie trzech rzek Piwonii, Tyśmienicy i Zielawy, jeziora i stawy oraz tradycji historyczno-kulturowych regionu – związków z dynastią Jagiellonów. Brzmienie nazwy zostało określone w tym kształcie w celu jasnej identyfikacji zasobów i potencjału regionu.
   Inicjatorami utworzenia Lokalnej Grupy Działania w formule przyjętej w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013 były władze gminy Parczew i jej mieszkańcy.
   Głównym zadaniem Lokalnej Grupy Działania jest wybór wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
   Za operację zgodną z LSR uznaje się operację, której realizacja przyczyni się do osiągnięcia, co najmniej jednego celu ogólnego LSR, co najmniej jednego celu szczegółowego LSR, oraz która jest zgodna, z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR.

Cel ogólny 1: Budowa i rozwój kompleksowej oferty turystycznej w oparciu o walory przyrodniczo-krajobrazowe i zasoby kulturowe obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań”

Cele szczegółowe

Przedsięwzięcia

1.1.Rozwój usług i produktów turystycznych

Przedsięwzięcie I – Tworzenie i rozwój produktów turystycznych wspólnych dla obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań”

Przedsięwzięcie III – Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych „Jagielloniada” w oparciu o wspólne tradycje historyczne

1.2.Poprawa stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

1.3.Promocja walorów turystycznych, przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych obszaru objętego LGD

Cel ogólny 2: Promocja lokalnej przedsiębiorczości i stymulowanie rozwoju gospodarczego obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań

Cele szczegółowe

Przedsięwzięcia

2.1 Rozwój drobnej przedsiębiorczości pozarolniczej, w tym sektora usług i rzemiosła

 

Przedsięwzięcie II – Produkty i tradycje lokalne wizytówką LGD

Przedsięwzięcie IV – Program rozwoju i promocji przedsiębiorczości

Przedsięwzięcie VII - Rozwój umiejętności i kwalifikacji mieszkańców obszaru LGD

 

2.2 Promocja lokalnych produktów i usług

 

2.3 Wzrost kwalifikacji i umiejętności mieszkańców objętych obszarem działania LGD

 

 

Cel ogólny 3: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań”

Cele szczegółowe

Przedsięwzięcia

 

3.1 Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej

 

Przedsięwzięcie V – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań”

Przedsięwzięcie VI – Ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru objętego działaniem LGD

 

3.2 Aktywizacja mieszkańców i wzmacnianie kapitału społecznego

 

 

3.3 Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru

 

Joomla Templates by Joomla51.com