Galeria

po_1.jpg

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer

Nasi partnerzy

parczewdebowa kjablonmilanowpodedworzeostrowsiemien

Nowelizacja rozporządzenia w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

logo   Informujemy, iż 12 marca 2013 roku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 339) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego programem PROW na lata 2007 – 2013, które wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2013 r.

Register to read more...

Pierwsze nabory wniosków w 2013 roku!

Informujemy, iż od 27.05.2013 r. do 11.06.2013r. planowane są nabory wniosków na następujące działania:

1. „Małe projekty";
2. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".
Szczegółowe informacje oraz niezbędne załączniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.lgdparczew.pl dwa tygodnie przed planowanym terminem naboru wniosków.

LGD „Jagiellońska Przystań” na AGROTRAVEL 2013

13   V Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel odbywały się w Kielcach w dniach 5 – 7 kwietnia 2013 r. Od kilku lat jest to najważniejsza impreza wystawiennicza w Polsce poświęcona promocji turystyki na obszarach wiejskich. Corocznie targi gromadzą ponad 150 wystawców z kraju i zagranicy oraz 20 tysięcy odwiedzających.
   W tym roku po raz kolejny LGD „Jagiellońska Przystań" reprezentowała województwo lubelskie. Oprócz nas przedstawicielami Lubelszczyzny były: LGD: "Nasze Roztocze" z Zamościa, „LGD Ziemi Kraśnickiej" z Kraśnika, „Lepsze Jutro" z Hrubieszowa.

Register to read more...

Akcja informacyjna o zakazie wypalania suchych traw i gruntów rolnych

podpalanie   Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie najbliższych dwóch miesięcy przeprowadzi ogólnopolską akcję informacyjną przekazującą rolnikom, producentom rolnym i mieszkańcom terenów wiejskich informację o zakazie wypalania traw i gruntów rolnych.
   Zakaz wypalania traw i gruntów rolnych wynika z konieczności przestrzegania norm dobrej kultury rolnej przez rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2007-2013 (płatności rolnośrodowiskowe, płatności ONW, płatności na zalesianie gruntów rolnych). Wynika on również z zapisów ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach, które zabraniają wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych.

Aktualizacja LSR - proces konsultacji społecznych

logo    Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań" przystępuje do procesu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, rozpoczynając tym samym proces konsultacji społecznych. Każdy z członków Stowarzyszenia LGD „Jagiellońska Przystań" ma prawo do wniesienia uwag do LSR w terminie 7 dni. Następnie Walne Zebranie Członków przyjmuje zmiany do aktualizacji LSR poprzez uchwały w drodze głosowania.

Register to read more...

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD „Jagiellońska Przystań”

zebranie   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań" informuje, że w dniu 25.03.2013 roku o godzinie 15.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań". W przypadku braku quorum wyznacza się kolejny termin Walnego Zebrania tj. 25.03.2013 roku o godzinie 15.15.

Register to read more...

Raport „Wieś czy globalna wioska?”

 image001 Firma Agrotec Polska Sp. z o.o. zakończyła realizację projektu badawczego „Wieś czy globalna wioska?". Dziękujemy za współpracę przy jego realizacji i aktywność na blogu projektu. Polecamy lekturę raportu z badania Raport „Wieś czy globalna wioska?"
   Celem projektu „Wieś czy globalna wioska?" była diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich. W ramach projektu dokonana została ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych i przejrzystych sieci relacji społecznych na wsi. Uzasadnieniem badania były specyficzne potrzeby komunikacyjne jej mieszkańców. Potrzeby te wynikają z zagrożenia wykluczeniem cyfrowym tej grupy mieszkańców będącej zarazem tą częścią społeczeństwa polskiego, która w największym stopniu może skorzystać w wyniku zmian technologii komunikacyjnych i funkcji społecznych mediów. Badanie realizowane było ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Edukacja medialna, badania.

Zaproszenie na debatę

Zaproszenie_Debata

Projekt współpracy –spotkanie robocze

DSC08028
   W dniu 6 lutego 2012 r. w miejscowości Gzowo (woj. mazowieckie) na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi odbyło się spotkanie przedstawicieli siedmiu Lokalnych Grup Działania w sprawie wdrażania LSR w zakresie projektu współpracy-spotkanie robocze przedstawicieli LGD zainteresowanych realizacją projektu współpracy.

Projekt będzie realizowany w ramach środków PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy".

Register to read more...

Zmiana Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

   Informujemy, iż w dniu 16 stycznia 2013r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Główne zmiany dotyczą:
• zwiększenia limitu środków w całym okresie programowania na jednego beneficjenta z 100 000 PLN do 200 000 PLN,
• zwiększenie wysokości pomocy na realizację jednego tzw. „małego projektu" z 25 000 PLN do 50 000 PLN
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Z dokumentem można zapoznać się TUTAJ.

Konkurs wiedzy o przedsiębiorczości

IMG_5639   W połowie grudnia 2012 r. przeprowadziliśmy konkurs „Zostań przedsiębiorcą – II edycja", który był skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszaru LGD „Jagiellońska Przystań" tj. gmin: Parczew, Dębowa Kłoda, Podedwórze, Milanów, Jabłoń, Siemień, Ostrów Lubelski. Konkurs składał się z dwóch etapów, podczas których uczestnicy zmagali się z pytaniami dotyczącymi wiedzy o przedsiębiorczości.
   I etap odbył się 10 grudnia 2012 r. w każdej szkole, która zgłosiła swój udział w konkursie (Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Parczewie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie, Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Parczewie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Konopnickiej w Milanowie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu, Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim). Łącznie udział wzięło ponad 100 uczestników.

Register to read more...

Uzyskane dotacje z PROW w roku 2012 w poszczególnych gminach

Informujemy o uzyskanych dofinansowaniach przez poszczególne gminy w przeprowadzonych naborach wniosków w roku 2012 w LGD „Jagiellońska Przystań” i podpisanych umowach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w ramach działania 413 ,, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ’’ objętego PROW  na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów:

Register to read more...

Ankiety monitorujące - przypomnienie

Departament Koordynacji Projektów Europejskich UMWL w Lublinie przypomina o wynikającym z umowy o przyznanie pomocy obowiązku składania Ankiet monitorujących dotyczących działań:

 313.322.323 „Odnowa i rozwój wsi" – typ operacji: "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki";
 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – tzw. „małe projekty";
 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania 313.322.323 „Odnowa i rozwój wsi" - typ operacji: "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki";=
 421 „Wdrażanie projektów współpracy"

dla projektów, w których dokonano ostatecznej płatności.
Druki Ankiet monitorujących oraz Instrukcje dostępne są na stronie internetowej www.prow.lubelskie.pl – w zakładce Procedury monitorowania

Konkurs „Zostań przedsiębiorcą – II edycja”

konkurs

„Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania"

   Od stycznia 2012 roku Województwo Lubelskie we współpracy z samorządami gminnymi oraz powiatowymi realizuje projekt pn: "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania". Projekt ten w 85% finansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, pozostałe 15% pokrywa budżet Województwa Lubelskiego. Obszarem realizacji projektu jest województwo lubelskie, adresowany jest do samorządów, wspólnot mieszkaniowych, a w szczególności do osób fizycznych. Według zawartych umów do końca 2012 roku usuniętych i zutylizowanych zostanie około 3,5 tys ton azbestowych pokryć dachowych z ponad 1000 gospodarstw.

Register to read more...

Zapraszamy na szkolenia

szkoleniaSerdecznie zapraszamy członków organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenia „Akademia promocji organizacji pozarządowych" oraz „Zarządzanie w organizacjach pozarządowych".
Do pobrania harmonogramy szkoleń:

LGD harmonogram moduł II

LGD harmonogram moduł II

Uwaga! Przyjmujemy jeszcze zgłoszenia na III moduł szkoleniowy: Zarządzanie w organizacjach pozarządowych.

Joomla Templates by Joomla51.com